The origin of Mishar Tatars and Teptyars in the work of G.N. Akhmarov

E.K. Salakhova

349-362 p.The article discusses the origin of Tatars, including Mishars and Teptyars in the writings of G.N Akhmarov, who was a prominent Tatar historian and ethnographer at the beginning of the twentieth century. He was one of the first in the scholarly community to draw attention to multiplicity within the Tatar ethnic group. For the first time in the national historiography he put forward and substantiated a hypothesis about the origins of Mishar Tatars. Moreover, his research on the historical roots of the Teptyars revealed that they are an integral part of the Tatar ethnicity. The term “Teptyar” as used in modern historiography was advanced by G.N. Akhmarov at the beginning of the twentieth century.


Keywords: Akhmarov G.N., ethnic groups, ethnogenesis of Tatars, history of the Tatar people, Mishar Tatars, subethnos, Teptyars


REFERENCES

1. Akhmarov G.N. O yazyke i narodnosti misharey [On the Language and Nationality of Mishars]. Obshchestvo arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom universitete – Society of Archaeology, History and Ethnography at Kazan University, 1903, vol. XIX, issue 2. pp. 91–160. (In Russian)

2. Akhmarov G.N. Teptyari i ikh proiskhozhdenie [Teptyars and Their Origins]. Obshchestvo arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom universitete – Society of Archaeology, History and Ethnography at Kazan University, 1908, vol. XXIII, issue 5. pp. 340–364. (In Russian)

3. Bashiri Z. Misharlar [Mishars]. Shura, 1910, no. 1, pp. 5–6; no. 3, pp. 74–77; no. 4, pp. 106–108; no. 6, pp. 173–175; no. 7, pp. 202–206 (In Tatar).

4. Biktimerov A. Mishar yoki mishcharlar [Mishars or Mishchars]. Shura, 1908, no. 14, pp. 436–438. (In Tatar)

5. Velyaminov-Zernov V.V. Issledovanie o kasimovskikh tsaryakh b tsarevichax [Research on Kasimov Kings and Princes], vol. 1. Saint Petersburg, Printing House of the Imperial University, 1863, 558 p. (In Russian)

6. Zakiev M.Z. Ob etmonime «mishar» i proisxozhdenie misharey [On the Ethnonym “Mishar” and the Origins of Mishars]. Sovetskaya tyurkologiya – Soviet Turkology, 1978, no. 3, pp. 42–49. (In Russian)

7. Zakiev M.Z. Tatary: problemy istorii i yazyka [Tatars: Problems of History and Language]. Sbornik stateye po problemam lingvoetnoistorii, vozrozhdeniya i razvitiya tatarskoy natsii [Collection of Articles on Questions of the Linguistic Ethnohistory, Revival and Development of the Tatar Nation], Kazan, Institute of Language, Literature and History of the Tatarstan Academy of Sciences Publ., 1995, 464 p. (In Russian)

8. Iskhakov D.M. Tatary: populyarnyy ocherk etnicheskoy istorii i demografii [Tatars: Popular Features of Ethnic History and Demography]. Naberezhnye Chelny, KamAZ, 1993, 64 p. (In Russian)

9. Iskhakov D.M. Teptyari. Opyt etnostatisticheskogo izucheniya [Teptyars. The Experience of an Ethnostatistical Study]. Sovetskaya etnografiya – Soviet Ethnography, 1979, no. 4, pp. 29–42. (In Russian)

10. Iskhakov D.M. Teptyari [Teptyars]. Tatarstan, 1994, no. 3–4, pp. 88–89. (In Russian)

11. Iskhakov D.M. Etnicheskoe razitie Volga-Uralskix tatar v XV– nachale XX vv. [Ethnic Development of the Volga-Urals Tatars from the 15th Century through the beginning of the 20th Century]. Diss. v vide nauchogo doklada…dok.ist.nauk [Doctoral Dissertation in History]. Moscow, 2000, 111 p. (In Russian)

12. Kotlugyar. Tiptarlar [Teptyars]. Bayanrlxak, 21 February 1908. (In Tatar)

13. Kuzeev R.G. Arealnye metody vydeleniya etnograficheskikh grupp na territorii Bashkirii v XVII–XIX vv. [Area-Based Methods for Allocating Ethnic Groups Across the Territory of Bashkortostan in the 17th–19 Centuries]. Arealnye issledovaniya v yazykoznanii i etnografii [Area Studies in Linguistics and Ethnography]. Ufa, BF AN SSSR, 1985, pp. 98–100. (In Russian)

14. Magnitskiy V.K. Neskolko dannykh o misharyakh i seleniyakh ich v Kazanskom i Simbirskom guberniyach [Some Data Concerning Mishars and Their Settlements in Kazan and Simbirsk Provinces]. Obshchestvo arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom universitete – Society of Archaeology, History and Ethnography at Kazan University, 1896. vol. XIII, issue 4. pp. 245–257. (In Russian)

15. Makhmutova L.T. O nekotorykh etnicheskikh komponentakh tatarskogo naroda po dialektnym dannym [Some Ethnic Components of the Tatar People According to the Data on Dialects]. Tezisy dokladov itogovoy nauchnoy sessii IYALI KFAN SSSR za 1970 [Abstracts of the Final Scholarly Session of IYALI KFAN USSR for 1970]. Kazan, Institute of Language, Literature and History of the Kazan branch of the USSR AS, 1971, pp.116–119. (In Russian)

16. Makhmutova L.T. Opyt issledovaniya tyurkskikh dialektov. Misharskiy dialect tatarskogo yazyka [Experience from Studying Turkic dialects. The Mishar Tatar Dialect of the Tatar Language]. Moscow, Nauka, 1978, 271 p. (In Russian)

17. Mishərlər kemnər? (Akhmarov fikəre) [Who are the Mishars? (Akhmarov’s Idea)]. Yanga yul, 1923, no. 5–6, pp. 26–29. (In Tatar)

18. Mishərlər kemnər? [Who are the Mishars?] Vakyt, 12 March 1915. (In Tatar)

19. Mukhamedova R.G. Tatary-mishari. Istoriko-ethograficheskoe issledovanie [Mishar Tatars. Historical and Ethnographic research]. Moscow, Nauka Publ., 1972, 248 p. (In Russian)

20. Nauchnaja biblioteka Kazanskogo federal’nogo universiteta, otdel rukopisej i redkih knig [Science Library of Kazan Federal University, Department of Manuscripts and Rare Books]. storage unit 9257. (In Russian)

21. Obshchiy svod po imperii rezultatov razrabotki dannych Pervoy vseobshchey perepesi naseleniya, proizvedennoy 28 yanvarya 1897 g. [General Overview in the Empire of the Results of Analyzing Data from the First General Census Conducted on 28 January 1897]. Saint Petersburg, 1905, LIX+ 417 p. (In Russian)

22. Orlov A.M. Meshchera, meshcheryaki, mishare [Meschera, Meshcheryaks, Mishars]. Kazan, Tatar Book Publishing House, 1992, 110 p. (In Russian)

23. Protokoly obshchikh sobraniy Obshchestva arkheologii, istorii i etnografii za 1898 g. [Minutes from the General Meetings of the Society of Archeology, History and Ethnography of 1898]. Obshchestvo arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom universitete – Society of Archaeology, History and Ethnography at Kazan University, 1899, vol. XV, issue 4, pp. 449–450. (In Russian)

24. Ramazanova D.B. Dialektnyy yazyk kak odna iz raznovidnostey natsonalnogo yazyka [Dialectal Language as a Variety of the National Language]. Edinstvo tatarskooy natsii. Materiaky nauchnoy konferentsii AN RT «Tsivilizatsionnyy, etnokulturnyy i politicheskie aspekty tatarskoy natsii» (Kazan 7–8 iyunya 2012 g.) [The Unity of the Tatar Nation. Proceedings form the AN RT Conference “Civilization, Ethno-Cultural and Political Aspects of the Tatar Nation” (Kazan, 7–8 June 2002)]. Kazan, Fen Publ., 2002, pp. 100–104. (In Russian)

25. Ramazanova D.B. Formirovanie tatarskikh govorov yugo-zapadnoy Bashkirii [The Formation of Tatar Dialects in the Southwest of Bashkiria]. Kazan, Tatar Book Publishing House, 1984, 191 p. (In Russian)

26. Ramazanova D.B. Funktsionirovanie Terminov «Meshcheryaki», «Bashkiry», «Teptyari» v Zapadnoy Bashkirii [The Function of the Terms “Meshcheryaks,” “Bashkirs,” and “Teptyars” in Western Bashkiria]. Issledovanie Yazyka Drevnepismennykh Pamyatnikov [The Study of Language of Ancient Writing Monuments]. Kazan, Institute of Language, Literature and History Publ.,1980, pp. 142–154. (In Russian)

27. Sadyyk G, Tiptarlar [Tiptyary], Shura, 1912, no. 6, p. 176. (In Tatar).

28. Safargaliev M.G. Raspad Zolotoy Ordy [The Collapse of the Golden Horde]. Na Styke Kontinenentov i Tsivilizatsiy [At the Crossroads of Continents and Civilizations]. Moscow, Insan Publ., 1996, pp. 280–526. (In Russian)

29. Tagirzyanov G. Tarikhtan-Adabiyatka [From History to Literature]. Kazan, Tatar book Publishing House 1979, 167 p. (In Tatar)

30. Tatary Srednego Povolzhya i Priuralya [The Tatars of the Middle Volga Region and the Urals]. Moscow, Nauka Publ., 1967, 538 p. (In Russian)

31. Tatary. Narody i kultura [The Tatars. People and Culture]. Moscow, Nauka Publ., 2001, 582 p. (In Russian)

32. Tiptarlar khakinda sorau ham «Shura» zhavaby [Question about the Teptyars and Shura’s Answer]. Shura, 1910, no. 12, 380 p. (In Tatar)

33. Trofimova T.A. Etnogenez tatar Povolzhya v svete dannykh antropolologii [Ethnogenesis of the Volga Tatars in Light of Anthopological Data]. Moscow-Leningrad, Publisher Academy of Sciences of the USSR, 1949. 264 p. (In Russian)

34. Khalikov A.Kh. Istoricheskie korni obshchnosti tatar-misharey i kazanskikh tatar [The historical roots of the Mishar Tatar and Kazan Tatar Communities]. Tezisy dokladov itogovoy nachnoy sessii IYALI KFAN SSSR za 1970 g. [Theses of Papers at the Final Scholarly Session of the Institute, Literature and History of the Kazan Branch of the USSR Academy of Sciences for 1970]. Kazan, Institute of Language, Literature and History of the Kazan branch of the USSR AS, 1971, pp. 113–116. (In Russian)

35. Shpilevskiy S.M. Drevnie goroda i bulgar-tatarskie pamyatniki v Kazanskoy gubernii [The Ancient Cities and Other Bulgar-Tatar Monuments in Kazan Province.]. Kazan, University Press, 1877, 585 p. (In Russian)

36. Yuldashev A.A. Yazyk teptyarey. Avtoref. Diss. Cand. filol. nauk [The Language of the Teptyars. Dissertation Abstract for Candidate of Philological Sciences]. Moscow, 1950. (In Russian)

37. Yakupov R.I. Problema «teptyarey» v istoriko-etnograficheskoy literature XVIII–XX vv. Avtoref. Diss. Cand. Ist. Nauk [The Question of “Teptyars” in Historical and Ethnographic Literature of the 18th–19th Centuries. Dissertation Abstract for Candidate of Historical Sciences]. Saint Petersburg, 1996, 21 p. (In Russian)

About the author: Elmira K. Salakhova is a Candidate of Science (History), Senior Research Fellow, Department of History and Cultural Heritage of the Peoples of Tatarstan, Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences (Entrance 5, Kremlin, Kazan 420014, Russian Federation); ilsalah@mail.ru


Received 26.07.2016   Accepted for publication 04.10.2016

Published Online 17.11.2017